PlayStation.Community

2012.03.16. 17:05 PlayStation Network
84 hozzászólás
Szerző: martin
Értékeld a cikket!
"Mi értelme az egész életnek? Azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen."

Azt hiszem, az a célunk ezen a világon, hogy felfedezzük és rendelkezünk a dolgok feletti BEFOLYÁSOLÁS képességével és megtanuljuk, hogyan lehetünk tényleg alkotók. Azért vagyunk itt, hogy alkossunk. Azért, hogy beépüljünk a térbe ötletekkel, gondolat-foszlányokkal. Azért vagyunk itt, hogy valahogy megmagyarázzuk az életet. Hogy felismerjük a kvantumot magát, hogy felismerjük a helyet, ahol van választásunk, hogy felismerjük az akaratot, amikor annak a szemléletmódnak adunk teret, amellyel azt mondjuk, hogy valaki megvilágosodott.

Mi létünk értelme? Mi az ember célja e világon? Mire szolgálnak az élet megpróbáltatásai? Mi történik a lelkünkkel halálunk után? Az egyén a fontos vagy a közösség? Ki vagyok én?
Utazók vagyunk?
A szellem és az élet összefüggése azok közé a problémák közé tartozik, amelyek vizsgálata során rendkívül bonyolult tényezőkkel kell számolnunk. Éppen ezért vigyáznunk kell, nehogy magunk bonyolódjunk bele a szavak hálójába, amelyekkel meg akarjuk fejteni a nagy rejtvényt. Mert hiszen hogyan is tudnánk másképpen bevonni a gondolkodási folyamat áramába azt a csaknem végtelen távlatú ténykomplexust, amelyet „szellemnek” vagy „életnek” nevezünk, mint drámaian kifejezve szavak, fogalmak segítségével, amelyek puszta váltópénzei az intellektusnak? Noha ez a szavakkal kapcsolatos kétely terhesnek tűnik, véleményem szerint nagyon is helyénvaló minden olyan esetben, amikor alapvető dolgokról szándékozunk beszélni. A „szellem” és a „lélek” szavak kétségtelenül közkeletű, sőt ősidők óta ismert figurák, amelyeket néhány évezrede ide-oda tologatnak a gondolkodó ember sakktábláján. A probléma nyilván a sötét őskorban kezdődött, amikor valamelyik ősünk azt a zavarba ejtő felfedezést tette, hogy az eleven levegő, amely a haldokló utolsó hörgésével elhagyja a testet, többet jelent, mint pusztán a mozgó levegőt. Ezért aligha véletlen, hogy olyan hangutánzó szavak, mint ruach, ruch, roho (héber, arab, szuahéli) a szellemet is jelölik, nem kevésbé világosan, mint a görög pneuma és a latin spiritus.

Hiszen tudjuk valóban – bármennyire ismerjük is a szót –, mi is tulajdonképpen a szellem? Vagy biztosak vagyunk benne, hogy ha ezt a szót használjuk, mindannyian ugyanazt értjük rajta? Elvégre a „szellem” szó nem meghatározó, hanem kétes, sőt ijesztően többértelmű. Ugyanaz a szó – szellem – jelent egy átfogó jelentőségű elképzelhetetlen, transzcendens eszmét; banálisabban egy fogalmat, amely az angol mind-nak felel meg; egy intellektuális viccről is mondhatjuk, hogy „szellemes”, de létezik kísértetként megjelenő szellem is, továbbá olyan tudattalan komplexus vagy spiritiszta jelenség, amely asztaltáncoltatásban, automatikus írásban, kopogtató hangokban stb. nyilvánul meg, átvitt értelemben pedig beszélünk egy bizonyos társadalmi csoport uralkodó nézetrendszeréről – „az ott uralkodó szellemről”, és végül a német nyelv a Geist (szellem) szót anyagi értelemben is használja, amikor például Weingeist-et (borszeszt), Salmiakgeist-et (szalmiákszeszt) és általában geistige Getränke (szeszes italokat) fejez ki vele. Ez nem rossz tréfa, hanem egyfelől a német nyelv tiszteletre méltó ősi múltja, másfelől a gondolat bénító tehetetlensége, és tragikus akadály mindenki számára, aki tiszta eszmék távoli magaslatait szavak létrájával reméli elérni. Hiszen ha kimondom a „szellem” szót, nem korlátozom az adott pillanatban hangsúlyozott értelemre, nem teljesen zárom ki a szó többértelmű csillogását, színjátszását.

Ezért fel kell tennünk az alapvető kérdést: tulajdonképpen mit is jelent a „szellem” szó, ha az „élet” fogalmával összefüggésben használjuk? Semmiképpen sem szabad hallgatólagosan feltételeznünk, hogy alapjában véve mindenki pontosan tudja, mit értünk „szellemen” vagy „életen”.

Nem vagyok filozófus, hanem csak egyszerű empirikus, és hajlamos vagyok rá, hogy minden nehéz kérdésben a tapasztalatok alapján döntsek. Ahol azonban nincsen kézzelfogható tapasztalati bázis, inkább megválaszolatlanul hagyom a felvetett kérdéseket Ezért mindig igyekszem az absztrakt témákat visszavezetni tapasztalati tartalmukra, szeretnék ugyanis valamennyire biztos lenni benne, hogy tudom is, miről beszélek. Be kell vallanom, hogy nem tudom, valójában mi a szellem, és éppoly kevéssé tudom azt, hogy mi az élet Az „életet” csak mint élő testet ismerem; arról, hogy mi lehet önmagában, absztrakt állapotban egy puszta szón kívül, arról soha halvány sejtésem sem volt. Ezért kénytelen vagyok először élet helyett élő testekről, szellem helyett pedig a lelkiről mint jelenségről beszélni. Egyáltalán nem azért, hogy a feltett kérdést megkerülve a testről és a lélekről elmélkedjem; ellenkezőleg, azt remélem, hogy éppen a tapasztalati bázis segítségével juttathatom hozzá a szellemet valósághoz létéhez - és nem is az élet rovására.
Az élő test fogalma talán kevésbé nehezíti meg kérdésünk megvilágítását, mint az élet általános fogalma, mert hiszen a test látható és tapasztalható dolog, amely segítségére van a képzelőtehetségnek. Ezért könnyen meg tudunk egyezni abban, hogy a test anyagi egységeknek az élet céljára alkalmazott, immanensen összefüggő rendszere, és mint ilyen az eleven lénynek érzékileg felfogható megjelenése, vagy egyszerűbben kifejezve: az anyagnak az eleven létezést lehetővé tevő, célszerű elrendeződése. Félreértések elkerülése végett szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a test definíciójába nem foglaltam bele egy bizonyos valamit, nevezetesen azt, amit homályosan eleven létnek, létezésnek, lénynek (Wesen) nevezek. Viszont e különválasztással, amelyet egyelőre sem védelmezni, sem bírálni nem óhajtok, azt szeretném hangsúlyozni, hogy a test nem pusztán mint anyagok béna halmaza értendő, hanem mint életre kész, az életet lehetővé tevő anyagi rendszer, azzal a feltétellel azonban, hogy egy életre hívó lendület csatlakozása nélkül minden készség ellenére nem élhetne. Hiszen - eltekintve ennek az életlendületnek a lehetséges jelentkezésétől - a puszta test híján volna valaminek, ami elengedhetetlen az élethez, nevezetesen a lelki komponensnek. Ezt tudjuk elsősorban az önmagunkkal kapcsolatos közvetlen tapasztalásból, közvetve pedig az embertársainkhoz fűződő tapasztalatok révén, valamint azokból a tudományos megállapításokból, amelyek a legmagasabb fejlettségű gerincesekre és – mivel semmi sem szól ez ellen – a legalacsonyabb rendű állatokra és a növényekre is vonatkoznak.


Ha tényleg utazás az élet, hová vezet? Kik azok, akik világi létünk során mellénk szegődnek? Mi az ő feladatuk sorsunk alakulásában? Mi a miénk az övékében? Hogyan lett azzá az ember, ami ma, és mivé válik a jövőben?
Így képzelhetjük el magunknak a lelki komponens létezését Ez az agyban lejátszódó egyszerű folyamatok képmásaiból és a csaknem végtelen sort alkotó, említett képmások átdolgozásából áll. Ezeknek a képmásoknak a tulajdonsága a tudat. A tudat lényege a rejtély, amelynek megfejtését nem ismerem. Merőben formai tekintetben azt mondhatjuk, hogy a lelki történés akkor tudatos, ha kapcsolatba kerül az énnel. Ha ez a kapcsolat hiányzik, akkor nem tudatos. A felejtés megmutatja, hogy tartalmak milyen gyakran és milyen könnyen elvesztik kapcsolatukat az énnel. A tudatot ezért rendszerint a reflektor fényéhez hasonlítjuk. Csak a fénykévébe kerülő tárgyak jutnak el az észlelés szintjére. A véletlenül sötétben levő tárgy létezése azonban nem szűnik meg, csupán nem látjuk. A nem tudatos lelki komponens tehát valahol létezik, és nagyon valószínű, hogy ugyanolyan állapotban, mintha az én látókörömben lenne.

A tudat ezzel a magyarázattal, azaz az énnel való kapcsolattal eléggé érthetővé válhatna számunkra. Újabb kritikus pont azonban az én. Mit értsünk énen? Noha az én egységes, mégis rendkívül sokrétűen összetett. A kívülről és belülről érkező ingerületeket közvetítő érzékelő funkciók képmásaira, valamint lezajlott folyamatok képeinek iszonyúan nagy tömegére épül. Ezek a szerfelett különböző alkotórészek egy erős, összetartó tényezőt igényelnek, ezt pedig mint a tudatot ismertük fel. A tudat tehát az én elengedhetetlen előfeltételének tűnik. Én nélkül azonban tudat sem képzelhető el. Ez a látszólagos ellentmondás talán feloldódik azáltal, hogy az ént mint nem egyetlen, hanem nagyon sok folyamatnak és ezek összjátékának, vagyis az éntudatot alkotó összes folyamat és tartalom összességének fogjuk fel. Ezek sokasága ténylegesen egységet alkot, mégpedig azáltal, hogy a tudatkapcsolat afféle nehézkedési erőként egy, talán virtuális centrum irányában összehúzza az egyes részeket. Ezért nem pusztán az énről beszélek, hanem énkomplexusról, azzal az indokolt előfeltétellel, hogy az én változó összetételű, és ezért változékony, ebből következően pedig nem szoros értelemben vett alakzat. A klasszikus én-változásokra, amelyek elmebetegeknél vagy álmokban jelentkeznek, itt sajnos nem térhetek ki.

Ha az ént lelki elemek kompozíciójának fogjuk fel, logikusan következik az a kérdés: vajon az én centrális képe, kizárólagos képviselője-e az egész emberi lénynek? Vajon rá vonatkozik, benne fejeződik ki az összes tartalom és funkció?

Erre a kérdésre nemmel kell válaszolnunk. Az éntudat olyan komplexus, amely az emberi léleknek nem az egészét öleli fel: mindenekelőtt végtelenül többet felejt, mint amennyit tud. Végtelenül sok olyasmit hallott és látott, ami sohasem jutott el a tudatáig. Gondolatok csíráznak a tudatán túl, sőt válnak már teljesen éretté, és mégsem tudatosulnak. Az énnek halvány sejtelme sincs a belső testi folyamatok hihetetlenül fontos szabályozásáról, amelynek szolgálatában a szimpatikus idegrendszer áll. Amit kizárólag csak az én fog fel, talán a legkisebb rész abból, amit egy teljes tudatnak kellene tartalmaznia.

Az én ezért csak részkomplexus lehet. Talán az én az az egyedüli komplexus, amelynek belső koherenciája a tudatot jelenti? Talán más lelki rész teljes koherenciája nem volna éppúgy tudat? Nehezen látható be, hogy az érző funkciók bizonyos részének és az emlékanyag bizonyos részének koherenciája miért lenne tudat, más lelki részek koherenciája viszont miért nem. A látásból, a hallásból stb. eredő komplexusoknak erős és jól szervezett a belső koherenciájuk. Semmi okunk azt feltételezni, hogy ezek ne is tudatosulhassanak. Ámde a vak és süket Helen Keller esete azt mutatja, hogy elegendő a tapintóérzék és a testérzékelés ahhoz, hogy létrejöjjön vagy lehetővé váljon a tudat, természetesen eleinte ezekre az érzékekre korlátozódóan. Ezért az éntudatot mint különböző „érzéktudatok” kombinációját képzelem el, amelyen belül az egyes tudattartalmak önállósága a fölérendelt én egységébe integrálódik.

Mivel továbbá az éntudat egyáltalán nem fog át minden lelki tevékenységet és jelenséget, vagyis nem minden képmást tartalmaz, és a legnagyobb erőfeszítést kifejtő akarat sem képes behatolni bizonyos, előle elzárt régiókba, természetesen felvetődik a kérdés, hogy nem létezik az összes lelki tevékenységnek az éntudathoz hasonló koherenciája, valamiféle magasabb rendű másféle tudat, amelyben az énem bizonyos felismert tartalom volna, mint például a látás tevékenysége, és ez magasabb rendű összefüggésben egybeolvadt volna különben tudattalan tevékenységekkel. Éntudatunk esetleg úgy foglal helyet a teljes tudatban, illetőleg tudategészben, mint a kisebb kör a nagyobbikban.

Ahogyan a látás, a hallás stb. tevékenysége magáról képmást produkál, amely ha az énnel összefüggésbe kerül, az adott tevékenység tudatos voltát eredményezi, úgy, mint már említettem, az én is értelmezhető valamennyi általa felfogható tevékenység összessége képmásának. Csaknem nyilvánvalónak tarthatjuk, hogy valamennyi lelki tevékenység képmást teremt, sőt éppen ebben rejlik lényegi természete, máskülönben egyáltalán nem nevezhetnénk „lelkinek”. Miért ne lehetne hát a tudattalan lelki tevékenységeknek ugyanúgy sajátossága a képszerűség, mint a tudatom által elképzelhetőké? Sőt, mivel az ember önmagában zárt életegység, kézenfekvőnek látszana az a következtetés, hogy valamennyi lelki tevékenység képmása integrálódik az egész ember összképében, és az ember mint én ezt szemléli és raktározza el a tudatában.

E feltételezés ellen semmilyen lényeges ellenérvet nem hozhatok fel; de ez hiábavaló képzelődés lenne addig, amíg nincs szükség arra, hogy ezzel valamit megmagyarázzunk. Még ha bizonyos lelki tevékenységek magyarázatára felhasználhatnánk is egy fejlettebb tudat lehetőségét, ez akkor is csak puszta feltevés maradna, mivel az ész képességét messze meghaladja, hogy ezt a magasabb rendű tudatot mint ismeretet bebizonyítsa. Mindig fennállna az a lehetőség, hogy a tudatunkon túli sötétségben teljesen másként is lehetnek a dolgok, mint ahogy – akár a legmerészebb találékonysággal – elképzelésükre képesek vagyunk.
Ha idáig elolvastad a cikket, bizonyára kíváncsi vagy rá, milyen játék a csodálatos Flowert is jegyző thatgamecompany Playstation 3, PlayStation Network exkluzív játéka, a Journey. Nos, ha korszakalkotónak nem is mondanám, de mindenképpen egyedi műalkotás, mely egy egész dimenzióval tovább viszi azt a különleges, emberi érzelmekkel játszadozó hangulatot, amit a Flowerben pendített meg először a stúdió. A Journey, ha beleillik az általa hordozott kulcs a te saját, kis külön bejáratú lelked zárjába, apróbb és szélesebb kapukat is képes kitárni, igen kellemes játékélményt generálva.

Célod felé (online) vezető úton – rajta néha konkrétabb, néha a távolba vesző állomásokkal –, elvétve ismeretlenekkel is találkozhatsz, akik egy egészen forradalmi többjátékos élményt adnak az amúgy finom bizonytalanságban tartó magányos felfedezéshez. Az, hogy kommunikációtokra gyakorlatilag csak a legminimálisabb opció van, egyszerűen zseniális helyzeteket és megoldásokat szülhet, ékesen bizonyítva a tényt, hogy az emberi kapcsolatok alakulása körülöttünk mindennek az alapját képezi. Tekintve, hogy ehhez kapcsolódó trófeák is vannak a Journey-ben, azt gondolom, a thatgamecompany itt most egy nagyon emberi megoldást hozott össze.

Journey. Gyönyörű és ijesztő. Az elveszettség és porszemméretűség érzésének nyomasztó selymét tartja feletted végig, de ha egy kicsit küzdesz érte, nagylelkűen felemel és új reményt ad, mely által utad mindig a fény felé vezeti majd...
...és, hogy mégis mindig tovább és tovább akarsz menni az ismeretlenbe, annak üzemanyaga a füleden keresztül áramlik a testedbe, majd kerül át a DualShock 3 kontrollerbe. Csodálatos, a hallóidegek legérzékenyebb húrjait pengető muzsika festi alá mindazt, amit átélsz az úton.
Mert egyedül vagy társsal, de az utazás az élet igazi értelme. 42.

Kellemes játék. Köszönöm az élményt.

(Idézet: Carl Gustav Jung - Szellem és Élet (C. G. Jung: Geist und Leben). Fordította S. Nyírő József; Kurt Vonnegut)

Fejlesztő: thatgamecompany
Kiadó: Sony Computer Entertainment
Megjelenés: 2012. március 14. (EU)
Ár: 9.99£/3950Ft
Játékosok száma: 1 (online 2+)
Kép: 720p
Hang: DTS ES 7.1
3D támogatás: nincs
Move támogatás: nincs
Demo: nincs
Méret: 591MB
Web: Hivatalos weboldal
PSN feltöltőkártya: Platinum Shop
Képgaléria
Olvasói vélemények
1 / 2 oldal
‹‹  ‹  1  2    ››
84. Aquila  PlayStation.Community tag
2015.11.10. 11:03:59
LV1
A földalatti rész kicsit ijesztő volt elsőre. . . A végén az a Nirvana-szerű rész a hegy felé tartó úton, repülve - mindenkinek ki kell próbálnia legalább egyszer
"I'm a pixel on the screen of life."
2012.07.04. 12:00:53
LV1
Akinek a tesztben megosztott gondolatok, szóval leírt élmények nem tetszettek (mert mondjuk FPS rajongó) az nem jelenti, hogy a teszt rossz.
Nekem kifejezetten tetszett teszt! Az Okami, ICO mellett a Journey ott áll a dobogón.
Kat
82. KovZsi  PlayStation.Community tag
2012.04.08. 08:33:52
LV1
Akinek tetszett a Journey, tegyen egy próbát az El Shaddai játékkal!
Egy óriási vizuális-audio élmény!
KovZsi
81. martin  Főszerkesztő
2012.04.01. 22:33:29
LV27
Válasz 80. Dae_dead üzenetére:
Javítottam!
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
80. Dae_dead  PlayStation.Community tag
2012.04.01. 20:23:20
LV1
Válasz 79. martin üzenetére:
Akkor látszana, hogy idézet, ha idézőjelben lenne. Szerintem ilyenkor is (azaz akár egyetlen mondatnál is) illik feltüntetni a szerzőt.
79. martin  Főszerkesztő
2012.04.01. 19:58:22
LV27
Válasz 78. Dae_dead üzenetére:
Nem tudom pontosan, ilyen kis szövegnél is kell-e szerzőt feltüntetni? Egyértelműen látszik, hogy idézet.
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
78. Dae_dead  PlayStation.Community tag
2012.04.01. 18:23:13
LV1
A Kurt Vonnegut idézetet elfelejtetted hivatkozni.
77. martin  Főszerkesztő
2012.03.25. 15:00:00
LV27
Válasz 76. Tom üzenetére:
Ha ez szerinted "nagyon rossz teszt", akkor ez a játék nem neked való. Ez a mércéje, ennyire egyszerű.
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
76. Tom
2012.03.24. 18:34:19
LV4
Martin ez most nagyon rossz "teszt" volt véleményem szerint. Megpróbálok konstruktív kritikát megfogalmazni, hiszen célom nem az hogy trollkodjak itt neked.
Értem én, hogy ezzel a jó halom idézettel a játék hangulatát próbáltad átadni, de magáról a játékról csak 3 pici bekezdést írtál csak a végén, és abból sem derült ki sok minden a Journey-ről. Kicsit olyan, mint anno a DMC teszted, csak ott saját szavaiddal voltál költői, de én magam nem szerettem ezeket a cikkeidet. Az olyan teszteid jöttek be, mint pl: a Primal volt, ahol nagyon jól leírtad az érzéseidet/saját véleményed a játékról, és mindemellett magát a játékot is bemutattad oly módon, hogy elolvasva tudta az ember milyen jellegű a produktum és el tudta dönteni, hogy egyezik-e az ízlésével avagy sem.
2012.03.24. 12:55:22
LV21
Be kéne már szerezni....
:D
2012.03.23. 14:35:39
LV1
Válasz 72. martin üzenetére:
Köszi! :)
73. Drivolis  Felséges Úrnő
2012.03.23. 10:50:47
LV23
Párszor végigvittem, kitrófeáztam és még most sem tudom megunni. Fantasztikus game! :D
(⌐■_■)--︻╦╤─ - - - (╥﹏╥) ladyv89
72. martin  Főszerkesztő
2012.03.22. 20:24:39
LV27
Válasz 71. tybor97 üzenetére:
Igen, ugyanazon a gépen persze.
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
2012.03.22. 19:55:10
LV1
Csak EU?
Amúgy jó játék lehet :)
Ja és ha pl. veszek egy játékot US accounttal, azt a gamet használhatom UK-ba is?
2012.03.21. 09:53:18
LV1
Itt van egy interjú a játék rendezőéjével. Érdemes elolvasni akit érdekel a játék:
http://www.gamespot.com/features/religion-fri[...]
psn: HunDesolator
69. noozi  PlayStation.Community tag
2012.03.20. 09:45:44
LV17
Válasz 65. csibra üzenetére:
Csak érveket kaptál..az a te szegénységed ha ezt nem látod.Tényleg ne vedd meg
PSN ID; No_Ozi_
68. metadata  PlayStation.Community tag
2012.03.19. 21:39:10
LV15
Válasz 67. martin üzenetére:
Lehet hogy nem voltam jó paszban, bár kicsit lájtosabban, de előkészültem. Biztos hogy közel sem láttam még mindent, mert az újra játszós trofin kívül nem pattant ki egy sem. Azért valamit elindított a cucc, mert amint vége lett elhatároztam hogy pótlom a PixelJunk Eden kiegészítőjét.
FatHead
67. martin  Főszerkesztő
2012.03.19. 21:14:25
LV27
Válasz 66. metadata üzenetére:
Egy dolog van, ami a világon mindenkinek egyformán beüt: a heroin. :)
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
66. metadata  PlayStation.Community tag
2012.03.19. 18:47:40
LV15
Én is sajnos értetlenkedők táborát erősítem.

Nagyon szeretem a meditatív játékokat, felfedezni is szeretek. Úgy döntöttem elsőre offline-ban tolom végig kötetlenül. Az eleje nagyon tetszett, jó volt hogy az alapszabályokra rá kellett jönni stb... viszont az feltűnt hogy grafikai téren pl a Flower sokkal részletesebb volt. Reméltem hogy fut majd 1080p-ben, de nem. Mindent összevetve nem volt rossz de én valahogy többre számítottam. Mindenképp kipróbálom majd coopba, meg valszeg nem találtam meg minden titkot elsőre.
FatHead
65. csibra
2012.03.19. 10:57:07
LV1
Válasz 62. m1kk4 üzenetére:
Elfogytak az érvek, jöhet a személyeskedés...

Ja... nem is voltak érvek.
64. zaz
2012.03.19. 09:39:03
LV3
Egymás után 3 * utaztam.
Ebből kétszer mindig volt ,mellettem valaki.
Csodálatos , hogy szavak nélkül úgymond dalolva SIMÁN tudsz kommunikálni egy másik utazóval.
Mindig megértitek egymást, hiszen egy a cél.
Giccsesen hangzik de nálam tényleg ez jött le.

Persze több pályát én sem bánnék.
63. martin  Főszerkesztő
2012.03.18. 23:18:46
LV27
Válasz 58. csibra üzenetére:
Ez a játék rólad szól.
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
62. m1kk4
2012.03.18. 21:09:29
LV1
Válasz 58. csibra üzenetére:
ezzel a hozzászólásoddal feleslegessé vált a "b" betű a nickedben, de ne legyen igazam.
61. m1kk4
2012.03.18. 21:08:45
LV1
Válasz 60. badaboom üzenetére:
...kivéve a hegyen. :D
60. badaboom  PlayStation.Community tag
2012.03.18. 18:23:29
LV1
A játék jó.Nem kell túldimenzionálni.Sima globális felmelegedés :)
2012.03.18. 16:28:16
LV1
Válasz 58. csibra üzenetére:
Nem akarlak megbántani de ha szerinted ez a teszt nem szól semmiről akkor valóban kár megvenned. Egyébként meg saját magad fosztod meg egy egészen egyedi élménytől, ha nem próbálod ki.
58. csibra
2012.03.18. 16:06:19
LV1
Vártam már ezt a tesztet, hogy végre megtudjam mi ez a nagy hype ekörül a játék körül. A teszt nem szól semmiről, és egyre inkább úgy érzem, hogy a játék sem. Így egyre inkább úgy érzem, hogy nem veszem meg. Kösz a semmit :)
(nem, nem ismerem a cég korábbi játékait sem)
57. m1kk4
2012.03.18. 15:34:34
LV1
Válasz 55. martin üzenetére:
Való igaz.
56. Misi3333  PlayStation.Community tag
2012.03.18. 15:21:20
LV5
100/100 ;D
PlayStation all the way!
55. martin  Főszerkesztő
2012.03.18. 09:25:20
LV27
Válasz 51. m1kk4 üzenetére:
Dehogy rövid barátom. Hisz nincs is vége. Az élet körforgása örök, és ha nem csalod el a felfedezést Youtube videókkal, meg nem állítgatod át a gép óráját szánalmas módon, akkor felfedeznivaló is marad bőven.
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
54. Drivolis  Felséges Úrnő
2012.03.18. 09:06:50
LV23
Úúúú, ez gyönyörű!!
(⌐■_■)--︻╦╤─ - - - (╥﹏╥) ladyv89
53. cue  PlayStation.Community tag
2012.03.18. 08:42:47
LV1
Hmmm, hat éves fiam tegnap este kipróbálta. Ma úgy kelt fel, hogy játszani szeretne vele. Másfél órája tátott szájjal utazik... :)
Mestermű.
52. Jinchuu  PlayStation.Community tag
2012.03.18. 00:37:36
LV1
Hihetetlen élmény ez a "játék", csak a mai napon min. 5x utaztam, úgy érzem sok-sok kaland vár még rám. :)
A hülyeségre nincs orvosság.
51. m1kk4
2012.03.17. 21:56:23
LV1
csak egyetlen egy baj van ezzel a játékkal: rövid.
Amúgy MINDEN jó benne.
2012.03.17. 21:52:12
LV5
jah, a kínai hamvas bőrű jányka neve Tina Guo és nem aprózza el a dolgot.. akárcsak a játék, úgy Ő is finom darab... sok video van fenn róla a TeCsövön, például ez: http://www.youtube.com/watch?v=11AyPKi9npU&am[...]
Sex - Game - Rock'n'Roll!
2012.03.17. 21:11:59
LV5
Válasz 47. VarkD üzenetére:
kár, hogy nincs meg a jány mobilszáma, bár drága megoldás lenne :D egy psn id-vel azonban meg lehetne elégedni :D

egyébként a második linken elérhető darab is hihetetlenül szuper! gyönyörű...
Sex - Game - Rock'n'Roll!
48. Penge70  PlayStation.Community tag
2012.03.17. 19:29:57
LV22
Fasza írás, a játék már rég fel lett jegyezve:)
47. VarkD
2012.03.17. 15:49:23
LV3
Játék főcímdala szép kínai hamvas bőrű jánykával:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=IMyBn[...]

OFF:
Sajnos nem tudom a mobilszámát, de itt van tőle még egy nagyon szép szám. Kedvenc Hanz Zimmer számom és egyben film OST-m (nem utolsó sorban hasonló film sem terem minden fán). És hogy klisés legyek: "Küldöm mindenkinek, aki szereti"
http://www.youtube.com/watch?v=q4XxaWXsO78
Otherworld.hu
46. HUN_ter  Dark Soul
2012.03.17. 14:00:57
LV26
kivételes "teszt". élvezet volt olvasni minden egyes sorát annak ellenére, hogy nem vagyok egy szentimentális ember.

el kellene kezdeni PSN játékok terén is szétnézni, mert egyre több is jobb alkotás kerül ki...
So many games, so little time...
45. barnoca  PlayStation.Community tag
2012.03.17. 13:18:09
LV18
Tegnap 2 fantasztikus játékban lehetett részem.
Ez volt az egyik a másik pedig a House of The Dead overkill Ex. Cut.
44. Greg  PlayStation.Community tag
2012.03.17. 13:05:52
LV25
A képek alapján én ebbe simán bele tudnék szeretni. Gyönyörű színvilág, egyediség, meditatív állapot. Legyen egy Journey Launch Party, vetítővászonra vele !!! ;)
LV426
43. solid  PlayStation.Community tag
2012.03.17. 12:30:57
LV12
Válasz 41. martin üzenetére:
:) Úgy mutattad be a játékot hogy gyakorlatilag nem írtál róla semmit. De valószínűleg ez így jobban elmesélte hogy miről is szól a Journey, mintha a gombkiosztásról írtál volna sokezer karakteren keresztül. Akit érdekel a játék, valószínűleg tényleg végig is olvassa, aki meg nem olvassa végig, annak talán a Journey is unalmas lenne... jó megoldás!
"Game has changed"
42. martin  Főszerkesztő
2012.03.17. 12:26:24
LV27
Komolyság http://www.youtube.com/watch?v=lNHtReya_p0
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
41. martin  Főszerkesztő
2012.03.17. 12:16:33
LV27
Válasz 40. solid üzenetére:
Komoly a körforgás, mi? :)
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
40. solid  PlayStation.Community tag
2012.03.17. 12:14:03
LV12
Válasz 39. solid üzenetére:
Ó, most értem a végére: Douglas Adams is büszke lenne rád! XD
"Game has changed"
39. solid  PlayStation.Community tag
2012.03.17. 12:05:39
LV12
Heidegger, Bergson, Sartre, az exisztencialisták és Freud is büszke lenne rád, martin! :D
"Game has changed"
2012.03.17. 10:20:41
LV1
Válasz 31. norbifiatal üzenetére:
Csak 3500-ért az angolról. :D Én magyarról vettem, nem kellett feltöltőkártyáznom. 3950 volt, 3950-t fizettem.
37. martin  Főszerkesztő
2012.03.17. 10:05:29
LV27
Válasz 35. HattoriHenzo üzenetére:
Siettem előre, erre hallom, hogy nagyon csipog mögöttem. Megállok, mellém jön, leül, feláll, leül, feláll. Ja, mondom a trófea kell? Leültem mellé meditálni. :)
Ezt most kimondtam, vagy csak gondoltam?
36. gugello  PlayStation.Community tag
2012.03.17. 09:24:30
LV14
Mester, ez nobel-díjas teszt volt!!
- lazíts ha bírsz -
2012.03.17. 03:04:30
LV5
+1
egy játékostársam a játék végén, egy szivecskét rajzolt a hóba
már ezért megérte :)
don't eat the yellow snow
1 / 2 oldal
‹‹  ‹  1  2    ››
Hardver - DualShock 4 Back Button Attachment
2020.02.24. 11:16 Techno
2 hozzászólás
Szerző: ColdHand
Pssz! Haver! Kell két új gomb a DualShockodra?
Mozi - Úriemberek
2020.02.24. 11:06 Cool-Túra
0 hozzászólás
Szerző: VictorVance
Az igazi gengszterek tényleg öltönyt viselnek.
Untitled Goose Game (PS4, PSN)
2020.02.23. 18:17 PlayStation Network
2 hozzászólás
Szerző: Petunia
Minden idők legnagyobb rémsége.
Lornsword Winter Chronicle (PS4, PSN)
2020.02.23. 18:09 PlayStation Network
0 hozzászólás
Szerző: DrZaius
Az unalmas tél közeleg.
Dragon Ball FighterZ - FighterZ Pass 2
2020.02.21. 19:39 Kedvcsináló
0 hozzászólás
Szerző: GrayFox
Folytatódik a küzdelem.
Beholder 2 (PS4, PSN)
2020.02.21. 16:39 PlayStation Network
1 hozzászólás
Szerző: nadasurf
"Leugrani egy szikláról és zuhanás közben szárnyat építeni."
Patapon 2 Remastered (PS4, PSN)
2020.02.20. 16:00 Kedvcsináló
1 hozzászólás
Szerző: Angyalkus
Ritmikus harci dobok háborúja.
Mozi - Ragadozó madarak
2020.02.18. 21:00 Cool-Túra
10 hozzászólás
Szerző: VictorVance
Erős Nők, Akiknek Nincs Szükségük Férfiakra.
EarthNight (PS4, PSN)
2020.02.18. 20:48 PlayStation Network
0 hozzászólás
Szerző: Bandage_520
Sárkány ellen sárkányfű… akarom mondani Skydive?
Dark Devotion (PS4, PSN)
2020.02.16. 13:31 PlayStation Network
1 hozzászólás
Szerző: ColdHand
Pixeles kereszteslovagok Dark Souls-a.